'మాట'లయుద్ధం ముగిసినవేళ - దాట్ల లలిత

    "ఏవోయ్"

    "................."

    "ఇదిగో నిన్నే"

    "...................."

    "నిన్నేనోయ్ నా అర్ధాంగీ "

    "......................."

    "దయచూపగరాదా దేవీ........................."

    "...................."

    "ఐతే ఇక అంతేనా, నే పోనా..............."

    "ఏవిటీ అంతేనా?"

    "మూడురోజులనుండి బ్రతిమాలుతున్నా "

    "ఎవరూ బ్రతిమాలమన్నదీ"

    "నువ్వలా వుంటే నాకు వుండబుద్ది కావద్దూ"

    "అబ్బో ప్రేమ కారిపోతుంది లెండి"

    "మరికాదా"?

    "అంత ప్రేమున్నవారు నన్నంత మాట ఎలా అనగలిగారో?"

    "ఏ మాట... ఎప్పుడూ?"

    "అబ్బే ఏం ఎరగరు మరి"

    "ఒహో... అదా నువ్వింకా అదే తల్చుకు బాధపడితే ఎలా?"

    "ఎలా అంటే వదిలెయ్యండి ... ఈ బ్రతిమాలడాలెందుకూ?"

    "ఎందుకేవిటీ నువ్విలా వుంటే నాకు పనిమీద మనసు నిలవటం లేదు మరి. ఎంత బాధగా వుందో తెలుసా "

    "అంత బాధ పడేవారైతే నన్నంత మాటంటారా?... అదీ మీ అమ్మగారి ముందు"

    "అదన్న మాట అసలు సంగతి ,మొగుడు కొట్టినందుకు కాదు తొడికోడలు నవ్వినందుకు అన్నట్టుంది" 

    "కాదూ మరి! విన్న అవిడ వూరకే వుంటారా నలుగురికీ చెప్పకుండా "?

    "ఛ అమ్మ అలా చేయదులే "

    "ఆహా... మీరు నన్నంత మాట అంటుంటే ఆవిడ మొహం ఎంత వెలిగిపోయిందో గమనిస్తే తెలిసేది "

    ".............................."

    "మా ఆయన నన్ను పల్లెత్తు మాటనరు అని తోడికోడళ్ళతోనూ, ఆడబడుచులతోనూ గర్వంగా చెప్పుకునేదాన్ని ... ఇప్పుడు అంతా కూడి నా వెనకే నవ్వరూ"?

    "అదేవంత మాట . ఏదో ఆరోజు చికాకులో నోరు జారింది అందుకేగా క్షమించమని నీ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తుంది"

    "............................."
    "అయినా ఆ చిన్న మాటకే నువ్వింత మనసు కష్ట పెట్టుకుంటావని తెలియకా................."

    "అవున్లెండి ... నా కష్టం తమకెప్పుడు తెలియాలి?"

    "...................."

    "ఇంటెడు చాకిరీ ఒక్క చేత్తో చేసుకొస్తున్నానన్న జాలైనా లేకుండా నన్నంట మాట అంటారా?"

    "జాలి లేకేం బంగారూ... సుకుమారంగా పెరిగిన మా రాణిగారి సేవకి ఒక్క పరిచారికనైనా నియమించలేక పొయితిమని బాధ పడని రోజుంటే ఒట్టు"

    "అబ్బో ... ఈ వెటకారాలకేం తక్కువ లేదు రాజా వారికి. అంత సుకుమారివైతే పుట్టింటి నుంచి పనిమనిషిని తెచ్చుకోవలసింది అనేకదూ మీ దెప్పిపొడుపు"

    "హవ్వ... నా మాటకర్థం అదికాదోయ్. నా వుద్దేశం ..."

    "అర్థం అదే, వుద్దేశం అదే ఆ మాత్రం పసిగట్ట లేని అమాయకురాలిని అనుకున్నారా?"

    "అయ్యో ... నువ్వలా వూరకే బాధ పడుతుంటే నాకేం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు "

    "ఇంకేం తెలియాలి అనాల్సిన మాటలెప్పుడో అనేసారుగా "?

    "నేనా... ఏమనేసానూ?"

    "మళ్ళీ మొదటికొస్తున్నారా ..........నిన్నన్న మాట మరిచిపోయారా"?

    "అబ్బ ఇంకా అదే సాగదీస్తే ఎలా"

    "నేనా సాగదీసింది?... నా మానాన నేనుంటే మీరు కదూ వచ్చి కదిపింది"

    "కదపక పోతే ఎలా, నువ్వలా మూతి ముడుచుకుని, మాట్లాడకుండా వుంటే నేనెలా హాయిగా బ్రతికేసేది"

    "ఆహా... చాల్లెండి బడాయి. అబ్బ... చెయ్యొదలండి"

    "ఆ... అమ్మా"

    "అయ్యో ఏవయిందండీ"?

    "నిన్ను బాధ పెట్టినందుకు పగ తీర్చుకుంది కామోలు... నీ గాజు గీసుకుంది"

    "అరెరే రక్తం వస్తుందండీ, లోపలికి తెగిందల్లే వుంది. అయ్యయ్యో ఆ చెయ్యిటివ్వండి "

    "ఫరవాలేదులే నాకీ శాస్తి జరగాల్సిందే ..." 

    "ఛీ,ఛీ పాపిష్టిదాన్ని అంతా నావల్లే , చెయ్యి విదిలించి కొట్టాను"

    "ఏం కాదులే కొద్దిగానేగా తెగింది"

    "ఇంత రక్తం పోతుంటే కొద్దిగా అంటారేం "

    "అయ్యో నేనింత పట్టుపట్టాల్సింది కాదు. మూర్ఖపు పీనుగని మీ రక్తం కళ్ళ చూసేవరకూ వదల్లేదు"

    "లేదులే నేనా మాట ..."

    "చిరాకులో మొగుడో మాటంటే మటుకు ఇంత రాద్ధంతం చెయ్యాలా... అంతా నావల్లే"

    "నేనసలామాట..."

    "మళ్ళీ ఆ మాటెత్తితే నా మీద ఒట్టే "

    "అదికాదోయ్..."

    "ఇక చాల్లే వూరుకోండి. అయినా మీకన్నా వుండక్కరలా? నేను మిమ్మల్ని అంతలేసి మాటలంటూంటే మీరైనా ఒక్క గసురు గసిరితే ఆగేదాన్ని కాదా.....ఇది ఇంతవరకూ వచ్చేదా?... అంతా మీవల్లే ..."

    "ఆ..."

    "ఆ..."
 
Comments