బతుకు నేర్పిన పాఠం - బి.ఎస్.రాములు

  
     
"నీ పేరు?''

    "ఎర్రగొల్ల మల్లయ్య సారు ...''

    "ఏం పని చేస్తావు?"

    "మేం గొల్లోల్లం ... గొర్లు కాసుకుంటం ...''

    "జైలుకెందుకొచ్చినవ్?''

    "ఎవ్వన్నో సంపినమట. ఎవడో యావజ్జీవ శిక్ష ఏయించిండు ...''

    "ఎంతమంది పిల్లలు? అసలేం జరిగింది? వివరంగా చెప్పు ...''

    "ఏం జెప్పాలె. ఎక్కడికెళ్లి మొదలెట్టాలె''

* * *

    "ఫో ... పైసలు తే ఫో...''

    "ఏణ్ణించి తేను దొర. యేడాది కాలేదు పాత సారెదారు సాబుకు అయినూర్లిచ్చిన దొర. రెన్నెల్లుగాక ముందె ఈ దొరచ్చిండు దొర. ఆ పోయిన దొర ఈ దొరకు చెప్తనన్నడు దొర. ఈ వచ్చిన దొర గదేం తెల్వది ఆరున్నొక్క నూర్లిత్తెనె సరి లేపోతే లేదంటే యిచ్చి మేపుకొంటున్న దొర. అవిచ్చి రెన్నెల్లు గూడ గాలేదు. ఇంతలో మీరొస్తిరి. ఇంక నాల్గు నెల్లదాక ఒక్క పైసడుగద్దు దొర''.

    "ఏదీ నీ రసీదు తే''

    "రసీదెక్కడిది దొర. రసీదిమ్మంటే యాడాద్దాక మేపుకోనిచ్చె జిమ్మెదారి నాది అన్నడు దొర''

    "అంతా అబద్దం సార్''

    "అవద్దం అనంగనే నేనిచ్చిన పైసలు ఉత్తగనే కొట్టుక పోతయా? గొల్లరాజడు, కిట్టడు, ఎంకడు అందరం ఒకటే సారిత్తిమి. ఇంకాల్లను పిలిపిచ్చి అడుగున్రి దొర''.

    "అరేయి. గవన్ని మాకు జెప్పకు. పన్నెండు వందల రూపాయలు దండుగ గట్టాలె లేపోతె గొర్లన్ని ఛలాన్జేత్త. ఫో పోయి తీస్కరాపో'' 

    "ఇయ్యాల ఏడ దొరుకుతయి బాంచెను! రేపు పొద్దుగాల యిత్త. ఏడుంటరు?''

    "దొర గడీల ఉంట. పొద్దున్నె తేవాలె. తిని పన్నెండు గంటలకే పోవాలె''

    "అయ్య! గొర్లన్ని నాయిగావు. సగం దొరయున్నై. మిగిలిన సగంల సగం ఊరోల్లయి ... సగం నాయి దొర. నా ముప్పయి గొర్ల మందం దండుగ నేనిత్త. దొరయి దొరనడుగున్రి బాంచెను. ఊరోల్లను గూడ మీ దగ్గరికి తోలిత్త. ఎవలయి ఆల్లనడుగున్రి'' 

    "గవన్ని మాకు తెల్వయి''

    "సరే ఊరోల్లయంటే నేనే అడిగిత్త. నేనే గడ్త. దొరయన్నా మీరడుక్కోన్రి''

    "మల్ల గట్లనే అంటవు. గదేం తెల్వది మాకు''

    "అయితే గొర్లను ఉంచుకోన్రి. ఏం జేత్తరో ... నేను గూడ జూత్త''

    "అరె మా బాగ మాట్లాడుతున్నవేందిర?''

    "లేకపోతే ఏంది? దొర యింట్ల పంటరు. దొర యింట్ల దింటరు. దొర దండుగు నన్ను గట్టుమంటరు. మీకే సాగచ్చిన మాటలా?'' 

    "ఈ లం ... కొడుకును కట్టేసి జీపులెయ్యిన్రి...''

    "ఏందయ్యో! ఊకున్నకొద్ది లావు మాట్లాడ్తాన్నవు. నన్ను ఇదువరదాక చెట్టుకు గట్టెయ్యమన్నవు. ఇపుడు కట్టేసి జీపులెయ్యమంటున్నవు. ల... కొడుకు గీ కొడుకు అని తిడుతాన్నవు. మంచిగ మాట్లాడరాద?''

    చెంప ఛెళ్ ఛెళ్ మన్నది.

    "కొట్టున్రి. ఇంక గొట్టున్రి. ఒంటిగ జూసి నలుగురు గలిసి కొట్టున్రి. మీకు గింత కన్న ఎక్కువ ఏం సాతనైతది. గొల్లోన్ని దొరికిచ్చుకోని కొడుతాన్రు. ఈ మందల సగం గొర్లు దొరయి. గా దొరను గొట్టున్రి సాతనైతే. నాకు కూలన్న యియ్యడు. ఎట్టి గ్గాయాలె. నేనంటె గరీబోన్ని ... ఈ ఊర్లె బతికెటోన్ని. మీకేమైంది. అడుగుటానికి? దొరయింట్ల దినుకుంట దొరయింట్ల పండుకుంట ఉండచ్చు గని దొరనడుగ సాతగాద సదువుకున్నోల్లకు మీకు? సర్కారు నౌకరీ చేత్తాన్రు. గరీబోన్ని బక్కసక్కటోన్ని గొట్టుడు సాతనైతాది?''

    ఛెళ్ ఛెళ్ ... చేయి నొప్పి పుట్టి ఊకున్నడు. పండ్లల్లకెల్లి నెత్తురు గార్తాంది.

    "సాలయిందా! కొట్టి కొట్టి సెయినొత్తందా? ఇంకా గొట్టున్రి సంపున్రి. గా దొరనడుగుటానికి కలేజాలేని ఆడిగుల్లముం... కొడుకుల్లార కొట్టున్రి. ఆడు వెట్టింది దిని సంకలు గొట్టున్రి. దొంగకట్టె తోటి పట్నంల అల్లుని కోటి, కొడుక్కోటి కట్టిచ్చిండు. గా దొరనేమనకున్రి. మమ్మలనే తన్నున్రి. అడివిల మేసే గొర్లకు దండుగులెయ్యన్రి. గొర్లు అడివిల మెయ్యకపోతె ఏడ మేత్తయి. పొలంల మేపనా? థు! త్తెరి! సర్కారు కునా మొ...గిదేం సర్కారు?

* 

    "అరేయి మల్లిగా తాగిందింకా దిగలేదా? నిన్న బాగదాగి ఆల్లనేమో అన్నవట?''

    "నేనేడ దాగిన బాంచెను దొర''

    "ఛత్! మల్ల ఎదురు మాట్లాడ్తవేందిర? ఊల్లె ఉండబుద్దయిత లేదా?''

    "ఏదో మీ దయ బాంచెను. నా కేమ్మాట్లాడత్తది. గొల్లెక్కి యిల్లెక్కిరోన్ని''

    "పెయిల భయం బెట్టుకోని మెదులు''

    "అయ్య ...!''


    "ఆఁ మీరిటొచ్చిన్రు ఏందిరా?''

    "మందల మా మేకలున్నయి - దండుగ మేమే కట్టాలని గొల్లోల్లందరు మేమచ్చెదాక ఒకటే పట్టు పట్టిన్రు''

    "ఏంటిదట?''

    "దండుగ మేమెందుకు గడ్తం? కూలి దీస్కుంట లేడా? ఆన్ని అడివిల ఎవడు మేపమన్నడు?''

    "ఆడే గడ్తడు మీరు వోన్రి ... మొన్న పోచంపాడు కాల్వకింద వోయిన పొలం పైసలచ్చె గదర. ఏం జేసినవు? ఇక్కడిక్కడోల్లకు సిన్నోల్లకైతే నేను మా జెప్తుగని ఈ చెకింగు పార్టీ వరంగల్ నుంచి వచ్చింది. ఈల్లు చెప్తె యినెటోల్లు గాదు. తే... ఫో ...''

*

    "మీకు ముందుగాల్నే జెప్తున్న . నాకు ఒప్పుకున్నయి నా కియ్యాలె. చౌకీదారుకిచ్చిన, పాత సారెదారుకిచ్చిన అని చెప్పొద్దు. ఆల్ల మామూల్లు వేరే. మల్ల దండుగలు వేరే గట్టాలె''

    "రాజిగాని దగ్గరున్నై పిలుసుకత్తాగు ... రాజిగో ... రాజిగో ... రారో ...''

    " .....................''

    "ఎయ్రా. ల. కొడుకును ... గొడ్డలి మెత్తగ లేదేమిరా.... సంపు ...లం ...''

    "అమ్మో .... సత్తి ...'' సారెదారు.

* * *

    "అయితే మీ ఇరువై మందికి జైలు శిక్షలు పడ్డాయా?''

    "నలుగురికే పడ్డయి. యిండ్లనే ఉన్నరు''

    "మరి యిపుడు మిమ్ములను విడుదల చేస్తే భార్యా పిల్లలతో పని చేసుకొంటూ సుఖంగా ఉంటారా?''

    "నా పెండ్లాం సచ్చిపోయింది. పోరగాన్లు పట్నంల వోటల్ల సిప్పలు గడుగుతాన్రట. పోర్ని మేనమామలు సాదుతాన్రట''

    "మరేం జేస్తావు?''

    "మమ్మల యింటిగ్గాకుంట, కాటిగ్గాకుంట జేసిన దొరను జంపినక మాట ...''

    "దొరేమన్నడు?''

    "అన్నిటికి అసలు కారణం దొరే! దొర పొలంలకెల్లి పోచంపాడు కాల్వ పోతాంటె దాన్ని వంకర దిప్పిచ్చి నా పొలం మునుగొట్టిండు. తన గొర్ల కోసం నా తోటి దండుగులు గట్టిచ్చి బాకీలపాలు జేసిండు. అడివిల సంపుతె ఎవడు జూత్తడని ... అనుకుంటే ... గిదే సందని దొర అడివిల కట్టెంత అమ్ముకోని దాన్ని పట్టుకుంటే అది మేం జారగొట్టినమని ... సారెదార్ను మేం సంపినమని పోలీసులకు పట్టిచ్చి జేల్లేపిచ్చిండు దొర''

    "జరిగిపోయిందేదో జరిగిపోయింది. మేం నీకు సహాయం చేయడం కోసం వచ్చినం. నీ అభిప్రాయం మార్చుకుంటే నిన్ను ప్రభుత్వం విడుదల చేసేట్టు చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఏదన్న ఆర్థిక సాయం చేస్తుంది. నీ బతుకు నువ్వు బతుకొచ్చుగద?''

    "గీ సర్కారా! నా బతుకు నన్ను బతుకనియ్యలేదు. మల్ల నా బతుక్కు సాయం జేత్తదా! కల్ల ..''

    "మేం వచ్చింది అందుకే. అఖిల భారత మానవతావాదుల సంఘం, జీవకారుణ్య సంఘం తరపున వచ్చాం. సాయం చేయిస్తాం. పునరావాసం చూపిస్తాం''

    "అయితే ముందుగాల సర్కారు జేసిన తప్పు సరిదిద్దున్రి... నా యెకురం భూమి నాకిప్పియ్యిన్రి. నా పెండ్లాన్ని నాకు బతికిచ్చియ్యిన్రి... నా పోరగాండ్లను మీ పొలగాండ్ల తీరుగ సదువియ్యిన్రి ... మా పొలగాండ్లను మీ తరీక సదువుకున్నొల్లు జేసే మంచి నౌకర్ల వెట్టియిన్రి ... గప్పుడు సర్కారు జేసే సాయం సంగతి మాట్లాడుకొందాం''

    "కాలాన్ని వెనక్కి తిప్పడం ఎవరితోని కాని పని. ఏ దేవుడు కూడా కాలాన్ని వెనక్కి తిప్పలేడు. ఇంకేమన్నా అడుగు'' 

    "అంతగనం నేను ఏమడిగిన? నా బతుకు నాకు ఇమ్మన్న! ఇది సాతగానోళ్లు మాకెట్ల సాయం చేత్తరు? ఏమనుకొని వచ్చిన్రు? ఇగ ఎందుకచ్చిన్రు మరి?''

    "ఏదో పాపం సాయం చేద్దామని వస్తే చాలా మాట్లాడుతున్నావ్! ... నీ ఆశకు అంతులేనట్టుంది...''

    "లావు కోపమత్తాంది ఏంది మీకు? ఏమి అడిగిన్నయ్యా ... ఏదో పాపం అని అంటున్నరు? ... మేం ఏం తప్పు చేసినం? ... ఏం మాట్లాడుతున్నారయ్యా ... గొల్ల కులం ఇయ్యాల పుట్టలే ... గొర్లు ఇయ్యాలనే పుట్టలే ... శ్రీకృష్ణుడు పుట్టక ముందట్నుంచి గొల్లోల్లున్నరు. గొర్లున్నయి. ఎనుకట్నుంచి గొర్లను ఎవల యిండ్లల్ల ఆల్లు మేపలేదు. అందరు అడివిల్నే మేపిన్రు. అట్ల అడివిల మేపినందుకు శ్రీకృష్ణున్ని దేవుడని మొక్కుతాన్రు. నేనదే పనిజేత్తే నన్ను గీ గతికి దెచ్చిన్రు... ఎనుకట్నుంచి అడివిల మేసె గొర్లు యియ్యాల్ల మేపద్దంటే ఏడ మేపుతరు? మరి గంత గుణమున్న సర్కారు గొర్రె కూర దినద్దని ... గొర్లను సాదద్దని అనచ్చుగద. నేను గొర్ల నిడిసిపెట్టి బర్లను సాదుతుంటి. గొర్రె కూర ముద్దే గాని గొల్లోడు ముద్దుగాదా? ఆడు ఎట్ల సాద్త్తడు అని ఏమన్న ఉన్నదా సర్కారుకు?''

    "నీ తల తిక్క నీదే. అందుకే ఇక్కడ వున్నావు ... అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎవరో నేర్పుతున్నారు''

    "ఎవరు నేర్పేదేంది? నా బతుకు నాకు కావాలని అడుగుడు తప్పా?''

    "నీదేం తప్పులేదు ... మాదే పొరపాటు ... ఎంతో కష్టపడి నిన్ను వెతుక్కుంటూ ఇక్కడిదాకా రావడం మాదే బుద్ధి తక్కువతనం".

(ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి ఏప్రెల్ 10, 2011 సంచికలో ప్రచురితం)  
Comments