గజఈతరాలు - గొరుసు జగదీశ్వర రెడ్డీ

విమల టీచర్ నోటి నుండి వచ్చిన ఆ మాటకు నే తింటున్న జాంగ్రీ ఒక్కసారిగా చేదనిపించింది.
Comments